ARTIKEL 1 – ALGEMEEN

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • The Curiosophy Collective:
    The Curiosophy Collective B.V. , gevestigd te De Hoef. Opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 80033148. Rechtsgeldig vertegenwoordigd door Suzanne Leclaire-Noteborn.
  • Diensten/aanbod: Alle diensten die kunnen worden afgenomen bij The Curiosophy Collective, zoals maar niet beperkt tot: diensten zoals aangeboden op www.thecuriosophycollective.com, waaronder: leiderschaps programma’s, begeleiding bij transformatie, masterclasses, online programma’s, coaching(trajecten), consulting(trajecten) events, live-bijeenkomsten.
  • Jij/ je /Opdrachtgever: jij ofwel degene die, handelende in de uitoefening van diens beroep of bedrijf of natuurlijke persoon, in contact treedt met The Curiosophy Collective en/of aan The Curiosophy Collective opdracht(en) verstrekt of afneemt van The Curiosophy Collective.
  • Opdracht/overeenkomst: het verzoek van Opdrachtgever aan The Curiosophy Collective om werkzaamheden te verrichten en/of het akkoord van Opdrachtgever om deel te nemen aan een of meerdere onderdelen van The Curiosophy Collective of ander aanbod van The Curiosophy Collective.

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en overeenkomsten tot levering van diensten en/of producten door The Curiosophy Collective.

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met The Curiosophy Collective, voor de uitvoering waarvan derden worden ingeschakeld.

2.3 Al degenen die voor The Curiosophy Collective werkzaamheden uitvoeren in het kader van de Opdracht, kunnen een beroep doen op deze algemene voorwaarden.

2.4 Toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van jou, Opdrachtgever, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze schriftelijk door The Curiosophy Collective zijn aanvaard.

2.5 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover die specifiek en schriftelijk door The Curiosophy Collective zijn aanvaard.

2.6 Indien The Curiosophy Collective geen strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen van deze algemene voorwaarden niet van toepassing zijn of dat The Curiosophy Collective in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen in deze algemene voorwaarden te verlangen.

ARTIKEL 3 – AANBIEDINGEN/OFFERTES
3.1 Alle aanbiedingen/offertes van The Curiosophy Collective zijn vrijblijvend en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

3.2 Alle informatie in aanbiedingen/ offertes is vertrouwelijk en wordt niet gedeeld met derden.

3.3 De overeenkomst tussen Opdrachtgever en The Curiosophy Collective komt tot stand na ontvangst van bevestigingsmail.

3.4 Door The Curiosophy Collective gedane mondelinge toezeggingen zijn pas bindend zodra schriftelijk bevestigd.

3.5 Overeenkomsten, opdrachten en wijzigingen daarvan komen tot stand op het moment dat The Curiosophy Collective deze schriftelijk heeft geaccepteerd, dan wel op het moment dat The Curiosophy Collective feitelijk een begin van uitvoering heeft gemaakt.

3.6 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan The Curiosophy Collective aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan jij, Opdrachtgever, redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan The Curiosophy Collective worden verstrekt. Verstrekte gegevens door jou worden door The Curiosophy Collective aangemerkt als juist.

3.7 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan The Curiosophy Collective zijn verstrekt, heeft The Curiosophy Collective het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan jou, Opdrachtgever, in rekening te brengen.

ARTIKEL 4 – INSCHAKELING VAN DERDEN
4.1 Voor een goede uitvoering van de overeenkomst, heeft The Curiosophy Collective het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden (experts). The Curiosophy Collective is behoudens in het geval waarin vanuit de kant van The Curiosophy Collective sprake is van opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.

4.2 Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van de overeenkomst tussen jou, Opdrachtgever en The Curiosophy Collective, willen beperken, gaat The Curiosophy Collective ervan uit dat alle overeenkomsten tussen jou, Opdrachtgever en The Curiosophy Collective inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens jou, Opdrachtgever, te aanvaarden.

ARTIKEL 5 – BIJZONDERE VOORWAARDEN THE CURIOSOPHY COLLECTIVE
5.1 In de programma’s en/of andere diensten van The Curiosophy Collective deelt zij kennis, ervaring en tools om succesvol te leren je nieuwsgierigheid effectief in te zetten ten behoeve van wezenlijke vraagstukken in leven en werk. Zelf moet je naast het volgen van het programma voldoende tijd reserveren voor het programma. Het succes van het programma is grotendeels afhankelijk van je eigen inspanningen. The Curiosophy Collective kan geen garanties bieden omtrent het bereiken van de gewenste resultaat. The Curiosophy Collective biedt enkel de middelen daartoe.

5.2 Het programma en overige diensten van The Curiosophy Collective houden een inspanningsverplichting in en geen resultaatsverbintenis. Ingeschakelde derden -en The Curiosophy Collective zelf, zullen zich inspannen om een positief resultaat te bereiken, maar er kan niet gegarandeerd worden dat dit resultaat bereikt zal worden. Bij de uitvoering van de overeenkomst zal op een wijze worden gehandeld zoals van redelijk handelend en bekwame professionals verwacht mag worden.

5.3 The Curiosophy Collective zal zich inspannen om de juiste handvatten aan te reiken om de manier van denken, leiden en ontwikkelen van (medewerkers van de) Opdrachtgever te verruimen en staat The Curiosophy Collective binnen de grenzen van het programma voor jou, Opdrachtgever, klaar. De ondersteuning die The Curiosophy Collective biedt, staat beschreven in het programma.

5.4 Indien er via de online community en/of social media en/of website van The Curiosophy Collective rechtstreeks of indirect adviezen worden gegeven voor het nemen van medische, juridische, financiële of andere persoonlijke of zakelijke beslissingen, dan worden deze adviezen zonder vorm van garantie gegeven en zonder dat The Curiosophy Collective hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld. Je dient steeds een deskundige ter zake te raadplegen voor bijkomende inlichtingen omtrent het op jouw situatie toegespitst advies.

5.5 Jij als Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de bij de aanmelding verstrekte gegevens, eventuele onjuiste gegevens komen voor jouw eigen rekening en risico.

5.6 De diensten en programma’s van The Curiosophy Collective zijn persoonlijk en kunnen niet overgedragen worden. Het is niet toegestaan om je account of inloggevens te delen met derden. Bij constatering van het onrechtmatig delen van je account en/of inloggegevens met derden, wordt je account geblokkeerd en vervallen de licenties op de door The Curiosophy Collective verstrekte programma’s/diensten. Daarnaast ben je een boete aan The Curiosophy Collective verschuldigd van €1000,- voor elke overtreding, onverminderd de wettelijke mogelijkheid voor The Curiosophy Collective de daadwerkelijk geleden schade op Opdrachtnemer te verhalen.

5.7 Bij gebruik van de programma’s en/of andere diensten van The Curiosophy Collective worden jouw persoonsgegevens verwerkt. Jij, opdrachtgever, geeft toestemming voor verwerkingen die noodzakelijk is om de programma’s en/of diensten van The Curiosophy Collective aan te kunnen bieden. Raadpleeg de privacyverklaring van The Curiosophy Collective voor meer informatie.

ARTIKEL 6 – MATERIALEN EN LICENTIES
6.1 Gedurende het programma, tenzij schriftelijk anders aangegeven, heb jij, Opdrachtgever toegang tot de materialen en online community ’s behorende bij de desbetreffende dienst en/of programma.

ARTIKEL 7 –HERROEPINGSRECHT/ANNULEREN
7.1 The Curiosophy Collective vindt het belangrijk dat jij tevreden bent, Je kan daarom uiterlijk 14 (veertien) dagen na individuele aanmelding voor een bestaand programma je deelname annuleren (herroepen). Omdat de afgenomen dienst/programma al tijdens de bedenktijd ingaat, dien je wel de kosten voor de periode dat je van de dienst gebruik hebt gemaakt te voldoen. Annuleren kan door een mail te sturen naar mail@thecuriosophycollective.com.

7.2 Bij annulering/ herroeping dien jij als Opdrachtgever al het ontvangen materiaal in te leveren en vervallen de licenties op de door The Curiosophy Collective verstrekte programma’s, tools en community ‘s.

7.3 Bij annulering van individuele of team coachings en/of programma afspraken zijn de volgende kosten verschuldigd:
1. Binnen 1 week voor aanvang 1e coachingsafspraak / programma, 100% van het gefactureerde bedrag;
2. Binnen 2 weken voor aanvang 1e coachingsafspraak / programma , 75% van het gefactureerde bedrag;
3. Binnen 3 weken voor aanvang 1e coachingsafspraak / programma, 25% van het gefactureerde bedrag;
4. Eerder dan 4 weken voor aanvang 1e coachingsdag / programma, geen kosten; Mits er geen gedane kosten zijn.

7.4 Annuleren of verplaatsen van een bestaande afspraak voor een begeleidings- of adviesgesprek of andere eenmalige één op één begeleiding, is mogelijk tot uiterlijk 48 uur voor aanvang. Deze bepaling is niet van toepassing op livedagen of coachingstrajecten en programma’s.

7.5 Indien je al betalingen hebt gedaan, dan zal het geld zo spoedig mogelijk worden gerestitueerd.

7.6 Na in de vorige leden genoemde termijn is het niet meer mogelijk om deelname aan het programma te annuleren en moet je het volledige deelnemersgeld betalen. Je komt hiermee expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.

ARTIKEL 8 – DUUR GEBRUIKERSRECHT
8.1 De overeenkomst komt tot stand voor een periode van minimaal 1 maand of meerdere maanden indien gebruik wordt gemaakt voor een aanbiedingstarief over langere periode. De overeenkomst kan door Opdrachtgever tussentijds en na afloop worden verlengd.

8.2 De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd tot het moment van opzegging door Opdrachtgever, opzegging dient ten minste 7 kalenderdagen voor aanvang van de nieuwe periode plaats te vinden en kan uitsluitend schriftelijk of via de e-mail.

8.3 De overeenkomst kan niet tussentijds worden opgezegd, het gekozen aantal maanden voor de initiële overeenkomst is hierbij leidend.

8.4 Opdrachtgever zal zich na beëindiging of ontbinding van de licentieovereenkomst onthouden van ieder direct of indirect gebruik van de in opdracht gegeven diensten.

8.5 The Curiosophy Collective en Opdrachtgever zijn bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst schriftelijk of per e-mail te ontbinden en zonder daarbij gehouden te zijn tot enige vergoeding van kosten of schade in de volgende gevallen; (a) indien de andere partij haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard; (b) Licentienemer (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend; (c) Licentienemer onder curatele of bewind is gesteld, dan wel The Curiosophy Collective haar activiteiten staakt of liquideert.

8.6 Ongeacht het overige bepaalde in deze Overeenkomst zullen de volgende verplichtingen na het einde van deze Overeenkomst doorlopen: (a) openstaande betalingen; (b) intellectuele eigendomsrechten; (c) aansprakelijkheid.

ARTIKEL 9 – BIJZONDERE VOORWAARDEN EVENTS EN LIVE BIJEENKOMSTEN
9.1 Livedagen bij Masterclasses en Development programs kunnen onderdeel zijn van het programma. De live middagen/dag vinden plaats op vooraf bekendgemaakte data en zijn onder voorbehoud van wijzigen.

9.2 Annuleren of verzetten van de live middagen/dagen is niet mogelijk. Dit betekent dat indien jij, Opdrachtgever, niet beschikbaar bent op de vooraf bekendgemaakte data, de live middag/dag zal komen te vervallen en niet ingehaald kan worden.

9.3 Gedurende je verblijf op de locatie van het event/live bijeenkomst dien je je te gedragen in overeenstemming met de geldende normen wat betreft openbare orde, goede zeden en fatsoen. Voorts ben je gehouden je te gedragen conform de door The Curiosophy Collective of door op de locatie gehanteerde huisregels betrekking hebbend op het event/live bijeenkomst. In dit verband ben je eveneens gehouden de door The Curiosophy Collective of ingeschakelde experts, gegeven aanwijzingen en instructies op te volgen. Indien je niet volgens voorgaande gedraagt of de gegevens instructies niet opvolgt, is The Curiosophy Collective en/of derden gerechtigd om je de toegang tot het event/live bijeenkomst te weigeren of van de locatie te (doen) verwijderen. In dat geval heb je geen recht op schadevergoeding en/of restitutie.

9.4 Indien het event/live bijeenkomst door The Curiosophy Collective wordt verschoven naar een andere datum of locatie, zal je hier minimaal 7 (zeven) dagen van tevoren van op de hoogte worden gebracht. Bij verplaatsing vindt geen restitutie inclusief servicekosten of overige schade plaats.

9.5 Indien The Curiosophy Collective in geval van ziekte, dan wel in geval van overmacht, het event en/of de live bijeenkomst verschuift naar een andere datum of locatie dan wel het event en/of de live bijeenkomst in zijn geheel annuleert, is The Curiosophy Collective niet aansprakelijk voor enige door jou ten gevolge daarvan geleden of te lijden schade.

9.6 The Curiosophy Collective is gerechtigd sfeeropnames te maken van het event en/of de live bijeenkomst en de aldaar aanwezige personen voor marketingdoeleinden van The Curiosophy Collective. Bij sfeeropnames worden de aanwezige personen niet herkenbaar in beeld gebracht. In het geval van opnames waarop aanwezige personen herkenbaar in beeld worden gebracht, wordt vooraf toestemming gevraagd aan de aanwezige. The Curiosophy Collective noch eventuele derden aan wie The Curiosophy Collective toestemming heeft gegeven voor een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging, is ter zake aan jou enige vergoeding verschuldigd. Raadpleeg de privacyverklaring van The Curiosophy Collective voor meer informatie.

ARTIKEL 10 – OPSCHORTING EN ONTBINDING
10.1 The Curiosophy Collective is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien jij, Opdrachtgever, de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt.

10.2 Voorts is The Curiosophy Collective bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

10.3 The Curiosophy Collective is bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten, indien jij de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt dan wel indien The Curiosophy Collective na het sluiten van de overeenkomst ter kennis is gekomen of omstandigheden goede grond geven te vrezen dat jij als Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat jij als Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

10.4 Ingeval van liquidatie, van (een aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van jou, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor jij niet langer vrijelijk over je vermogen kan beschikken, staat het The Curiosophy Collective vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, zonder enige verplichting tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling door The Curiosophy Collective.

10.5 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van The Curiosophy Collective op jou onmiddellijk opeisbaar. Indien The Curiosophy Collective de nakoming van de verplichting opschort, behoudt ze haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

ARTIKEL 11 – OFFERTES, PRIJZEN EN BETALINGSVOORWAARDEN
11.1  Offertes van The Curiosophy Collective zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 90 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.

11.2 The Curiosophy Collective zal in de offerte aangeven welke diensten worden aangeboden en welke bedragen de klant verschuldigd is bij aanvaarding van de offerte. De in de offerte genoemde prijzen gelden voor de in de offerte genoemde periode, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders afgesproken.

11.3 De in de offerte genoemde prijzen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

11.4 Afspraken over deadlines worden in de offerte schriftelijk overeengekomen. Indien levering door The Curiosophy Collective afhangt van feedback of input van de klant, is The Curiosophy Collective nimmer aansprakelijk voor vertraging tijdens het uitvoeren van de opdracht. The Curiosophy Collective is dan gerechtigd de deadline eenzijdig te verschuiven.

11.5 Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft The Curiosophy Collective het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.

11.6 The Curiosophy Collective factureert een aanbetaling van 50% van de totale opdracht aan klant alvorens The Curiosophy Collective de opdracht zal gaan uitvoeren. De andere 50% volgt na realisatie.

11.7 The Curiosophy Collective is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor fouten in de offerte wanneer de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat

11.8 De prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld en exclusief andere heffingen van overheidswege, alsmede in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Indien bijkomende kosten van toepassing zijn worden deze vooraf kenbaar gemaakt en gespecifieerd.

11.9 Betaling kan ineens of indien schriftelijk aangeboden, in termijnen worden voldaan. Indien er betaald wordt in termijnen, dan blijft ook na afronding van het programma of overige diensten de verplichting tot betaling bestaan, net zolang tot het volledige bedrag is voldaan.

11.10 The Curiosophy collective is te allen tijde gerechtigd tot verhoging van het honorarium of de prijs zonder dat jij, de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of op andere grond gebaseerd is die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

11.11 Betaling kan via: iDEAL, PayPal, Creditcard of overschrijving. Betaling geschiedt na ontvangst van een factuur van The Curiosophy Collective. Opdrachtgever dient de facturen van The Curiosophy Collective binnen 30 dagen te voldoen.

11.12 Betaling zal geschieden zonder aftrek of verrekening, zonder opschorting wegens vermeende of daadwerkelijke toerekenbare tekortkomingen.

11.13 Door het verstrijken van de betalingstermijn is de wederpartij van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist. De wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wederpartij een particulier is in welk geval de wettelijke rente is verschuldigd. Zodra de wederpartij in verzuim komt te verkeren, worden alle (toekomstige) vorderingen van The Curiosophy Collective op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim in zonder ingebrekestelling of andere voorafgaande verklaring in de zin van art. 6:80 e.v. BW. The Curiosophy Collective is in dat geval bevoegd om zijn/haar verplichtingen uit hoofde van enige met de wederpartij gesloten overeenkomst op te schorten totdat alsnog volledige betaling van alle opeisbare vorderingen is ontvangen.

11.14 Indien de wederpartij in verzuim is met de (tijdige) nakoming van enige (betalings)verplichting, wanneer toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van wederpartij wordt uitgesproken, of wanneer er beslag ten laste van de wederpartij wordt gelegd, alsmede in geval van overmacht, worden alle verplichtingen van de wederpartij uit hoofde van enige overeenkomst onmiddellijk opeisbaar. The Curiosophy Collective is alsdan bevoegd om de uitvoering van enige met de wederpartij gesloten overeenkomst op te schorten dan wel over te gaan tot ontbinding van die overeenkomst.

11.15 In geval van liquidatie, faillissement of (voorlopige) surséance van betaling van de wederpartij of dan komen, naast de hoofdsom en rente, alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom, tenzij de wederpartij een particulier is in welk geval de incassokosten worden begroot conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

11.16 Indien de overeenkomst is aangegaan met meer dan een persoon, behorend tot dezelfde groep van ondernemingen, zijn alle personen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen op grond van dit artikel, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

11.17 Reclames en klachten omtrent een factuur dienen binnen 1 (een) week na dagtekening van de factuur schriftelijk bij The Curiosophy Collective te zijn gemeld, bij gebreke waarvan jij je rechten ter zake hebt verwerkt. Een reclame of klacht doet niet af aan de betalingsverplichting.

11.18 Indien je in gebreke bent met de nakoming van een of meer van jouw verplichtingen (ongeacht of er sprake is van een reclame) dan zijn de verplichting van The Curiosophy Collective automatisch opgeschort totdat het verschuldigde (met inbegrip van alle kosten) is voldaan en kan The Curiosophy Collective volledige betaling verlangen van jou

ARTIKEL 12 – OVERMACHT
12.1 The Curiosophy Collective is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien ze daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeerde gelden opvatting niet voor de rekening van The Curiosophy Collective komt, ook wel overmacht genoemd.

12.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop The Curiosophy Collective geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor The Curiosophy Collective niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt bedoeld, maar niet uitsluitend bedoeld: stroom of internet storing, terrorisme, extreme file, verkeersongeluk, extreme weersomstandigheden, ziekte van derden/experts.

12.3 The Curiosophy Collective heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat The Curiosophy Collective haar verplichting had moeten nakomen.

12.4 Zolang de periode van overmacht voortduurt kan The Curiosophy Collective de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden, dan is ieder van ons gerechtigd de overeenkomst of dat deel van de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de ander.

12.5 Voor zover The Curiosophy Collective ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is The Curiosophy Collective gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte te facturen.

ARTIKEL 13 – INTELLECTUEEL EIGENDOM/GEBRUIK MATERIALEN
13.1 Op de teksten, materialen, afbeeldingen, video’s, content behorende bij de diensten van The Curiosophy Collective, bezit The Curiosophy Collective de intellectuele eigendomsrechten. Tijdens en na de afname van de diensten uit de overeenkomst mag je gebruik maken van de materialen. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij The Curiosophy Collective hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. Het is eveneens niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen programma, tenzij The Curiosophy Collective hier schriftelijk toestemming voor gegeven heeft.

13.2 Indien voor verkrijging van een dergelijk intellectueel eigendomsrecht een registratie of depot vereist is, dan is The Curiosophy Collective uitsluitend bevoegd tot het doen daarvan.

13.3 Het is jou, Opdrachtgever, niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van The Curiosophy Collective haar beeldmateriaal, informatie etc. van de website of social mediakanalen te gebruiken.

13.4 Bij overtreding van dit artikel ben je The Curiosophy Collective direct een opeisbare boete van 5.000 (vijfduizend) euro verschuldigd voor iedere overtreding alsmede 1.000 (duizend) euro voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van The Curiosophy Collective om naast de boete (volledige) schadevergoeding te vorderen alsmede onverminderd al haar overige rechten.

ARTIKEL 14– KLACHTEN
14.1 Mocht je ontevreden zijn over de uitvoering van de overeenkomst, dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan The Curiosophy Collective laten weten door middel van een email aan mail@thecuriosophycollective.com.

14.2 Klachten moet je binnen 14 (veertien) dagen na het ontstaan van de klacht melden aan The Curiosophy Collective. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

14.3 Een klacht doet niet af aan de betalingsverplichting.

ARTIKEL 15 – AANSPRAKELIJKHEID
15.1 The Curiosophy Collective is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat is uitgegaan van door jou onjuiste en/of onvolledige gegevens.

15.2 The Curiosophy Collective is niet aansprakelijk voor uit een opschorting van de uitvoering van een overeenkomst voortvloeiende schade, indien die opschorting het gevolg is van het verzuim tot tijdige betaling van facturen van The Curiosophy Collective over te gaan.

15.3 The Curiosophy Collective is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot: gevolgschade, gederfde winst, vermogensschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie van jou en/of derden.

15.4 Jij vrijwaart The Curiosophy Collective voor iedere aansprakelijkheid voor dergelijke schade bij derden.

15.5 The Curiosophy Collective is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van, met betrekking tot de overeenkomst, door derden/experts verrichtte werkzaamheden.

15.6 Iedere aansprakelijkheid van The Curiosophy Collective voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, is beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, exclusief btw.

15.7 Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van 1 (een) jaar na de dag waarop jij bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van The Curiosophy Collective voor die schade.

15.8 In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet je The Curiosophy Collective eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat The Curiosophy Collective in staat is om haar verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.

ARTIKEL 16 – GEHEIMHOUDING EN PERSOONSGEGEVENS
16.1 Jij en van The Curiosophy Collective zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die wij in het kader van de offerte en overeenkomst van elkaar of uit andere bronnen hebben gedeeld of verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de ander is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

16.2 Indien van The Curiosophy Collective op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijk uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of door de bevoegde rechter aangewezen derden (mede) te verstekken, en van The Curiosophy Collective zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijke dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, is van The Curiosophy Collective niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en ben jij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van schending van de privacy.

16.3 The Curiosophy Collective neemt jouw privacy serieus en gebruikt jouw persoonsgegevens alleen in het kader van haar dienstverlening. The Curiosophy Collective houdt zich aan de Algemene Verordening Persoonsgegevens. Meer informatie over welke gegevens The Curiosophy Collective verwerkt en met welk doel, is te vinden in de Privacyverklaring.

ARTIKEL 17 – GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT
17.1 Bij eventuele geschillen zullen we altijd eerst ons best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat we een geschil aan de rechter voorleggen.

17.2 Indien we er onderling niet uitkomen, zullen we geschillen voorleggen aan de bevoegde rechter (op nader te bepalen plaats).

17.3 Op alle overeenkomsten tussen The Curiosophy Collective en jou is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 18 – SLOTBEPALINGEN
18.1 Ingeval van discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, gaat het bepaalde in de overeenkomst voor.

18.2 Tezamen met de overeenkomst vormen deze voorwaarden de volledige overeenkomst tussen jou en The Curiosophy Collective. Eventuele voorafgaande overeenkomsten, regelingen, afspraken komen hiermee te vervallen.

18.3 Indien onduidelijkheden bestaan omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden of indien zich een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan zullen we in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijk bepalingen in acht worden genomen.

18.4 The Curiosophy Collective is bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip. The Curiosophy Collective zal de gewijzigde voorwaarden tijdig per email naar je sturen. Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat zij aan de gewijzigde algemene voorwaarden gebonden is, indien zij na de kennisgeving van de diensten en/of programma’s van The Curiosophy Collective gebruik maakt.

18.5 De meest actuele versie van de algemene voorwaarden is kenbaar via de website van The Curiosophy Collective en kan op jouw verzoek per post of e-mail worden toegestuurd.